งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ