งานติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งกล่องเหล็ก โรงเรียนนราธิป