งานส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา