งานส่งมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและครุภัณฑ์งบเกษตร์ โรงเรียนปากช่อง