ส่งมอบงานครุภัณฑ์งบไฟฟ้าแบบเลือกรายการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี