ส่งงานงบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์