ส่งงานประกอบครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์