อุบลราชธานี - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

อุบลราชธานี

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตอุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านแสงน้อย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2
โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเชือมใต้ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
โรงเรียนบ้านหนองเชือม โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย
โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านเค็งนาดี โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนรัง โรงเรียนบ้านอุดมชาติ
โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราฎร์บริบาล) โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
โรงเรียนบ้านศรีศึกษา โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
โรงเรียนบ้านใผ่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านชีทวน โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านทัน โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาดูน โรงเรียนบ้านแก่งโดม
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28 โรงเรียนบ้านคำสมิง
โรงเรียนบ้านแสง โรงเรียนบ้านคำข่า
โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ โรงเรียนบ้านบัวเทิง
โรงเรียนบ้านแต้เก่า โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านดูน โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านหวาง โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านชีทวน โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านท่าศาลา โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านผาสุขหนองชองแมว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง โรงเรียนบ้านบัววัด
โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย โรงเรียนกุดชุม
โรงเรียนบ้านยางเทิง โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว โรงเรียนบ้านบัวท่า
โรงเรียนบ้านบุตร โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย โรงเรียนบ้านแสนคำ
โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านสนามชัย โรงเรียนดอนผอุง
โรงเรียนบ้านแขมใต้ โรงเรียนบ้านนาโนนน้อย
โรงเรียนบ้านพลานชัย โรงเรียนโนนเกษม
โรงเรียนบ้านนกเต็น โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราฎร์)
โรงเรียนบ้านคำเตย โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
โรงเรียนบ้านโป่งโพน โรงเรียนบ้านคอนสาย
โรงเรียนบ้านดอนงัว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีพัฒนาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านสระคำ โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี โรงเรียนบ้านหนองฝาง
โรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลง โรงเรียนบ้านแก้งยาง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้17 โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม โรงเรียนบ้านหนองกระบือ
โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย โรงเรียนบ้านนาประชุม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) โรงเรียนบ้านผำ
โรงเรียนบ้านคำก้อมนิคมสร้างตนเอง2 โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านบะไห โรงเรียนบ้านแกนาคำ
โรงเรียนบ้านไร่ใต้ โรงเรียนบ้านบอน
โรงเรียนบ้านโนนสุข โรงเรียนบ้านผับแล้ง
โรงเรียนบ้านโนนกุง โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองผักแพรว โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านโนน โรงเรียนบ้านโนนสังข์
โรงเรียนบ้านสิม โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านโนนก่อ โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง
โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเอง5 โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านห่องขอน
โรงเรียนบ้านดงแถบ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
โรงเรียนบ้านดงดิบ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
โรงเรียนบ้านเม็ก โรงเรียนบ้านจั่น
โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ โรงเรียนบ้านหนองตาปู่
โรงเรียนบ้านนาบัว โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามุคคี)
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง โรงเรียนบ้านนาสะแบง
โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง โรงเรียนบ้านวังคกอูปมุง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านแก้งกอก โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า
โรงเรียนบ้านหนองไฮ

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter