งานส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2ตา โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์